Dotacje

W konkursie złożono trzy oferty częściowe – jedną na znaczące ulepszenie wkładów kominkowych i dwie na badania zgodności z normami dla znacząco ulepszonych wkładów kominkowych w związku z czym wyłoniono dwóch zwycięzców.

Do realizacji części dotyczącej znaczącego ulepszenie wkładów kominkowych wybrano ofertę złożoną w dniu 06.08.2020 przez Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, ul Innowacyjna 9/1, 95-050 Konstantynów Łódzki na kwotę 174 500 PLN netto.

Do realizacji części dotyczącej badania zgodności z normami dla znacząco ulepszonych wkładów kominkowych wybrano ofertę złożoną w dniu 04.08.2020 przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków na kwotę 170 000 PLN netto.

W związku z planowanym ubieganiem się przez DORAKO Piotr Koper o dofinansowanie w ramach działania PO IR 2.3.2 Bony na Innowacje dla MSP, numer naboru POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19 zamieszczamy publicznie zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty.

Podmioty zainteresowane realizacją usług opisanych w zapytaniu prosimy o złożenie oferty mailowo na formularzu do 6 sierpnia 2020 włącznie.

Uprzejmie informujemy, że konkurs jest prowadzony zgodnie z zasadą konkurencyjności a zapytanie ofertowe i formularz oferty znajdują się również w Bazie Konkurencyjności – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Tytuł projektu: Przeprowadzanie prac rozwojowych polegających na opracowaniu znacząco ulepszonych wkładów kominkowych serii STO, Linea i iLUX o niskim poziomie emisji szkodliwych zanieczyszczeń w spalinach.
Numer projektu: POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18-00
Cel projektu i planowane efekty: W ramach projektu zostaną zrealizowane prace rozwojowe prowadzące do opracowania znacząco ulepszonych produktów w postaci wkładów kominkowych ośmiu serii. Planowane prace rozwojowe będą koncentrowały się na wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych, które doprowadzą do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w szczególności pyłów, a także zmniejszenia emisji organicznych związków gazowych i tlenków azotu
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Wartość projektu: 166 460.62 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 115 033.52 PLN
Tytuł projektu: Rozwój i promocja firmy DORAKO PIOTR KOPER poprzez internacjonalizację.
Cel projektu i planowane efekty: Celem niniejszego projektu jest zwiększenie zasięgu działania a co za tym idzie rozpoznawalności firmy DORAKO PIOTR KOPER na rynkach zagranicznych. Ekspansja zagraniczna firmy oraz jej promocja na rynkach obcych pozwoli firmie na pozyskanie nowych klientów, zwiększenie rozpoznawalności firmy, wzrost przychodów.
Dzięki realizacji tych działań firma poza celem głównym projektu zrealizuje również cele pośrednie, jakimi są m.in. nawiązanie nowych relacji biznesowych, poznanie konkurencyjnych ofert, obserwację nowych trendów w branży oraz zwiększenie promocji gospodarczej Polski.
Działanie PO IR 3.3.3 Go to Brand
Wartość projektu: 255 111.33 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 191 333.49 PLN